Reconeixement acadèmic i certificació 2017/2018

En virtut al acord del Consell de Govern de Juny de 2017 pel que s’aprova l’oferta d’activitats de participació universitaria amb reconeixement acadèmic per al curs 2017/2018, tenen reconeixement acadèmic en crèdits els cursos de La Nau dels Estudiants integrats en el módul de Recursos per a l’Estudi.

Els cursos de Recursos per a l’estudi tenen reconeixement acadèmic: els cursos de 20 hores 1 crèdit i els de 10 hores 0,5 crèdits.

Els tallers de sis hores d‘Igualtat i diveristat no tenen reconeixement acadèmic.

Certificació
Per a l’obtenció del certificat caldrà l’assistència al curs. La no assistència haurà de ser justificada deguda i documentalment. PEr als cursos de 20 hores, no podrà ser superior a un 20% si el taller es fa durant 5 dies, o 25% si es fa durant 4. Per als cursos de 10 o 6 hores serà obligatòria la assistència al 100% de les sessions.

Els justificants de inassistències que es produixquen durant la celebració dels cursos de La Nau dels Estudiants – febrer/març 2018, s’hauran de presentar en les oficines del SeDI fins al 14 de març de 2018.

Programació cursos i tallers La Nau dels Estudiants – febrer/març 2018.