Reconeneixement acadèmic i certificació – setembre 2017

 

Reconeixement acadèmic
En virtut al acord del Consell de Govern de Juny de 2017 pel que s’aprova l’oferta d’activitats de participació universitaria amb reconeixement acadèmic per al curs 2017/2018, tenen reconeixement acadèmic en crèdits els cursos de La Nau dels Estudiants integrats en el módul de Recursos per a l’Estudi.

Els cursos de 10 hores tenen un reconeixement acadèmic de 0,5 crèdits.  Els cursos de 20 hores tenen un reconeixement acadèmic d’1 crèdit.

Certificació
Per a l’obtenció del certificat caldrà l’assistència al curs. La no assistència haurà de ser justificada deguda i documentalment. No podrà ser superior al 25% de la durada de l’activitat de 20 hores. En cas d’assistir sols a un curs de 10 hores,  serà obligatòria la assistència al 100% de les sessions.

Els justificants de inassistències que es produixquen durant la celebració dels cursos de La Nau dels Estudiants – setembre 2017, s’hauran de presentar en les oficines del SeDI fins al 30 de setembre de 2017.

Programació cursos i tallers La Nau dels Estudiants – setembre 2017