Reconeixement acadèmic i certificació 2016

Reconeixement acadèmic
En virtut al acord del Consell de Govern de 28 de Juny de 2016 per el que s’aprova l’oferta d’activitats de participació universitaria amb reconeixement acadèmic per al curs 2016/2017, tenen reconeixement acadèmic en ECTS els cursos i tallers que s’integren en els següents mòduls:

  • Recursos per a l’estudi
  • Comunicació per a l’estudi
  • Recursos Informàtics i Multimèdia per a l’estudi
  • Suport a l’Estudi: Audiovisuals, Xarxes Socials, Desenvolupament personal

Els tallers de 10 hores tenen un reconeixement acadèmic de 0,5 ECTS.  Els cursos de 20 hores tenen un reconeixement acadèmic d’1 ECTS.

Les activitats del mòdul de Suport a l’Estudi: Audiovisuals, Xarxes Socials, Desenvolupament personal NO tenen reconeixement acadèmic .

Certificació
Per a l’obtenció del certificat caldrà l’assistència al curs o taller. La no assistència haurà de ser justificada deguda i documentalment i no podrà ser superior al 25% de la durada de l’activitat de 20 hores o del mòdul formatiu de 20 hores (dos tallers de 10 hores ). En cas d’assistir sols a un taller de 10 hores serà obligatòria la assistència al 100% de les sessions. Així mateix, alguns tallers poden tindre establerts algun instrument d’avaluació.

Els justificants de inassistències s’hauran de presentar en les oficines del SeDI fins al 30 de setembre de 2016.

Programació cursos i tallers La Nau dels Estudiants i les Estudiantes edició setembre 2016