Reconeixement de crèdits de lliure elecció (2015)

Eleccions

D’acord amb el Real Decret 1791/2010, de 30 de desembre de 2010, pel que s’aprova l Estatut de l’Estudiant Universitari, en el seu article 7, on es recull en l’apartat 1.i) com a dret comú dels estudiants i estudiantes “A obtenir reconeixement  acadèmic per la seva participación en activitats culturals , esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperaciós en els termes que estableix la normativa vigent”.

Fent ús de les atribucions que li confereix la Resolució de 3 d’octubre de 2014 del rectorat de la Universitat de València (DOCV 10 d’octubre de 2014) per la qual s’aprova la delegació de funcions en els vicerrectors i vicerectores, la secretària  general, el gerent i altres òrgans d’aquesta Universitat, el Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística ha aprovat per resolució per al curs 2014-2015 el reconeixement de 3 crèdits de lliure elecció per any i òrgan amb un maxim de 6 crèdits per any, per las activitats de Representació Estudiantil als òrgans de representació d’estudiants prevists als Estatuts de la Universitat de València.

Procediment per a sol·licitar la certificació de participació

Una vegada realitzat el curs de formació, la sol·licitud de reconeixement acadèmic per la participació en activitats de representació estudiantil es podrà sol·licitar al llarg de tot el curs i es resoldrà en el termini màxim de 20 dies.

Caldrà presentar en el registre del centre on l’estudiant curse els estudis o bé en les dependències del SeDI:

  • sol·licitud segons model normalitzat i dirigida a la Delegació per a  Estudiants  (sol·licitud)
, acompanyada de,
  • certificat del secretari de l’òrgan corresponent que acredite la participació en les sessions de treball i l’assistència al 80% de les sessions o reunions convocades formalment per l’òrgan al llarg d’un curs.

Es certificaran les tasques realitzades en òrgans de representació establits als Estatuts de la Universitat i la representació dels estudiants i estudiantes en el Claustre, la Junta de Centre, la Junta de Departament, la representació com a delegat o delegada de grup i la participació en les Comissions estatutàries.

L’únic  fet d’haver participat, ser elegit i nomenat com a membre de les Assemblees de Representants de Centre (ADR) i de l’Assembla General d’Estudiants (AGE), no constituirá motiu suficient per obtindre certificat de participació.)

Certificació de la participació 

Una vegada comprovada la documentació aportada i corroborada pel SeDI la participació en el curs de formació per a representants d’estudiants o la formació del Programa Entreiguals, s’emetrà certificat acreditatiu del reconeixement acadèmic per la participació en òrgans de representació estudiantil, el qual s’enviarà a l’adreça de la persona sol·licitant.

Incorporació a l’expedient

Aquest últim certificat s’aportarà a la secretaria del centre on es cursen els estudis per a que incorpore a l’expedient els crèdits de lliure elecció certificats.

Taxa per la incorporació

Caldrà abonar el 25% del preu dels crèdits segons cada titulació per a la incorporació de crèdits de lliure elecció per participació en activitats universitàries, segons allò previst en la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana.