Reconeixement de ECTS (2015)

246pag12a

D’acord amb el que estableixen el Reial Decret 1393/2007, modificat pel RD 861/2010, i el Reglament de reconeixement acadèmic per a la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de València el 29 de novembre del 2010 (ACGUV  215/2010), s’estableix el procediment per a la incorporació de les activitats de representació estudiantil en l’expedient acadèmic.

Segons l’article 8 del reglament de reconeixement acadèmic “Es podrà obtenir el reconeixement de 1,5 crèdits ECTS per any per la representació estudiantil en tots els òrgans amb representació d’estudiants prevists als Estatuts de la Universitat de València, i aquells altres que aprove el Consell de Govern. Els crèdits per la participació simultània en més d’un òrgan de representació podran ser acumulables, amb un màxim de 3 crèdits ECTS per any.”

Procediment per a sol·licitar la certificació de participació

Una vegada realitzat el curs de formació, la sol·licitud de reconeixement acadèmic per la participació en activitats de representació estudiantil es podrà sol·licitar al llarg de tot el curs i es resoldrà en el termini màxim de 20 dies.

Caldrà presentar en el registre del centre on l’estudiant curse els estudis o bé en les dependències del SeDI:

  • sol·licitud segons model normalitzat, dirigida al Delegat del Rector per a  Estudiants (sol·licitud), acompanyada de,
  • certificat del secretari de l’òrgan corresponent que acredite la participació en les sessions de treball i l’assistència al 80% de les sessions o reunions convocades formalment per l’òrgan al llarg d’un curs.

Es certificaran les tasques realitzades en òrgans de representació establerts als Estatuts de la Universitat i la representació dels estudiants i estudiantes en el Claustre, la Junta de Centre, la Junta de Departament, la representació com a delegat o delegada de grup i la participació en les Comissions estatutàries.

L’únic fet d’haver participat, ser elegit i nomenat com a membre de les Assemblees de Representants de Centre (ADR) i de l’Assembla General d’Estudiants (AGE), no constituirà motiu suficient per a obtenir reconeixement acadèmic per participació.

Certificació de la participació

Una vegada comprovada la documentació aportada i corroborada pel SeDI la participació en el curs de formació per a representants d’estudiants o la formació del Programa Entreiguals, s’emetrà certificat acreditatiu del reconeixement acadèmic per la participació en òrgans de representació estudiantil, el qual s’enviarà a l’adreça de la persona sol·licitant.

Incorporació a l’expedient

Aquest últim certificat s’aportarà a la secretaria del centre on es cursen els estudis per a que incorpore a l’expedient els ECTS acreditats.

Taxa per la incorporació

Caldrà abonar el 25% del preu dels crèdits segons cada titulació per a la incorporació de crèdits per participació en activitats universitàries (crèdits ECTS), segons allò establert a la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana.