Procediment per sol·licitar el reconeixement d’ECTS

Eleccions (2)-rec

Una vegada el representant està format per qualsevol de les tres vies (assistència al curs de Formació de Representants o del Programa Entreiguals o bé ha assistit a la Trobada de Formació de Representants) podrà sol·licitar el reconeixement acadèmic per la participació en activitats de representació estudiantil.

Reconeixement acadèmic
Es podrà obtenir el reconeixement de 1,5 crèdits ECTS per any per la representació estudiantil en tots els òrgans amb representació d’estudiants prevists als Estatuts de la Universitat de València, i aquells altres que aprove el Consell de Govern. Els crèdits per la participació simultània en més d’un òrgan de representació podran ser acumulables, amb un màxim de 3 crèdits ECTS per any.” (art. 8 del Reglament de reconeixement acadèmic per a la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de València el 29 de novembre del 2010 -ACGUV 215/2010-)

Tasques de representació susceptibles de reconeixement
Tenen reconeixement acadèmic en ECTS, els estudiants i estudiantes que han sigut elegits com a representants en els òrgans de govern i representació establerts als Estatuts de la Universitat:

  • Representants al Claustre, Junta de Centre i Junta de Departament.
  • Representants en les Comissions Estatutàries.

L’únic fet d’haver participat, ser elegit i nomenat com a membre de les Assemblees de Representants de Centre (ADR) i de l’Assembla General d’Estudiants (AGE), no constituirà motiu suficient per a obtenir reconeixement acadèmic per participació.

Documentació que cal aportar per sol·licitar el reconeixement per participació

  • Sol·licitud de reconeixement de crèdits per participació dirigida al Delegat d’Estudiants. Punxa per descarregar el model de sol·licitud normalitzada
  • Certificat de la condició de reprentant del’estudiant: S’haurà de acreditar la condició de representant de l’estudiant en el curs per al qual demana el reconeixement acadèmic
  • Certificat de l’assistència a les reunions dels òrgans de representació: S’haurà de acreditar la participació en les sessions de treball i l’assistència d’al menys el 80% de les sessions o reunions convocades formalment per l’òrgan al llarg d’un curs.

Serà el Secretari de l’òrgan corresponent (Secretaria General de la Universitat, Secretaria de la Facultat, Secretaria del Departament) qui lliure aquests certificats.

Presentació de documentació i termini
La sol·licitud de reconeixement de crèdits per participació dirigida al Delegat d’Estudiants acompanyada de la resta de documentació que cal aportar, hi ha que presentar-la al SEDI per Registre General o auxiliars de la Universitat o en qualsevol altre registre previst en l’article 38.4 de la Llei 30/1992 de regim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  És pot presentar al llarg de tot el curs i es resoldrà en el termini màxim de 20 dies.

Certificació de la participació
Una vegada comprovada la documentació aportada i corroborat pel SeDI que l’estudiant ha rebut la formació que reglamentàriament la Universitat exigeix, el SEDI emetrà certificat acreditatiu del reconeixement acadèmic per la participació en òrgans de representació estudiantil.  S’enviarà a l’adreça de la persona sol·licitant.

Incorporació a l’expedient
Aquest últim certificat s’aportarà a la secretaria del centre on es cursen els estudis per a que incorpore a l’expedient els ECTS acreditats.

Taxa per a la incorporació a l’expedient
Caldrà abonar el 25% del preu dels crèdits segons cada titulació per a la incorporació de crèdits per participació en activitats universitàries (crèdits ECTS), segons allò establert a la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana.